Organisatie
Hoe werken we

Regio Noordoost Brabant is een samenwerking van en door de 17 gemeenten en 2 waterschappen in Noordoost-Brabant.

Nieuwe werkwijze vanaf 2021

Hoe we met elkaar samenwerken en wie waarover gaat, zal vanaf 2021 gaan veranderen. De afspraken hierover zijn al wel vastgelegd in het nieuwe samenwerkingsconvenant. In de onderstaande animatie wordt de nieuwe werkwijze uitgelegd. 

Organisatie en werkwijze tot eind 2020

In dit organigram staan de diverse onderdelen van onze organisatie. De namen van de bestuurders vindt u hier. Hieronder kunt u een korte toelichting per onderdeel lezen.

Gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen

De 17 gemeenteraden van de gemeenten en de 2 algemene besturen van de waterschappen stellen de strategische agenda (inhoud) en het samenwerkingsconvenant (organisatie en geld) vast. Daarnaast controleren ze de collegeleden op de uitvoering daarvan.


Colleges van de gemeenten en dagelijkse besturen van de waterschappen

De colleges van de gemeenten (burgemeester en wethouders) en de dagelijkse besturen van de waterschappen bereiden de strategische agenda en het samenwerkingsconvenant voor. Dit doen ze samen met de raden. De colleges van de gemeenten en dagelijkse besturen van de waterschappen voeren de agenda uit en rapporteren hierover aan de raden.


Bestuurlijke Regiegroep (BRG) Regio Noordoost Brabant

De burgemeesters van de 17 gemeenten, de dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas en de watergraaf van Waterschap De Dommel vormen samen de Bestuurlijke Regiegroep (BRG). Dat is het algemeen bestuur van Regio Noordoost Brabant. De BRG ziet toe op het functioneren van de regionale samenwerking en stelt de jaarplannen en jaarverslagen vast.


Dagelijks bestuur Regio Noordoost Brabant

Het dagelijks bestuur van Regio Noordoost Brabant bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en zorgt ervoor dat de besluiten van de Bestuurlijke Regiegroep (BRG) worden uitgevoerd.


Portefeuillehoudersoverleg (poho-overleg) Regio Noordoost Brabant

De wethouders en de leden van de dagelijkse besturen van de waterschappen zorgen voor de inhoudelijke invulling van de samenwerkingsagenda en de jaarplannen. Ze komen bij elkaar in portefeuillehoudersoverleggen (poho’s). Daarin bereiden ze de plannen voor, bespreken ze de voortgang en besluiten ze over projecten en andere stappen die genomen moeten worden.

 

De plannen en projecten hebben betrekking op de zes thema's. Elk thema heeft een bestuurlijke trekker en een ambtelijke trekker. De organisatie is namelijk zo opgezet dat de deelnemers zelf zorgen voor de bestuurlijke en ambtelijke capaciteit.

 

Vier keer per jaar vindt een bestuurlijke Regiodag plaats, waarop alle poho's plaatsvinden. Ook worden op deze dagen met alle bestuurders relevante dossiers besproken. Twee keer per jaar zijn hier gedeputeerden van de provincie Noord-Brabant bij om gezamenlijke onderwerpen te bespreken.

 

Regiobureau

Het Regiobureau ondersteunt de raden, de colleges van de gemeenten en de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen bij de invulling van hun rollen. Dit is een kleine organisatie, onder leiding van de Regiomanager. In het Regiobureau werken ambtenaren uit de gemeenten en waterschappen en externen (in deeltijd).