Duurzame leefomgevingKlimaat
Klimaatbestendig in 2030

Het klimaat verandert wereldwijd. Ook in Noordoost-Brabant zijn de gevolgen van daarvan steeds zichtbaarder. Voor de toekomst van onze regio is het nodig om maatregelen te nemen. Het doel is om in 2030 een regio te zijn waar we klimaatbestendig wonen en werken.

De klimaatverandering is een gevolg van de opwarming van de aarde. Dit broeikaseffect wordt versterkt door de grote CO2-uitstoot die ontstaat bij het verbranden van fossiele brandstoffen.

 

We hebben daardoor te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door stevige buien en hete zomers. Minder direct zichtbaar – maar even ingrijpend – zijn de dalende waterstanden van rivieren en in natuurgebieden. Op hoge en droge gronden dreigt daardoor een tekort aan water voor landbouw.

 

Gevolgen beperken

De gevolgen van klimaatverandering zijn niet allemaal te voorkomen. Wel kunnen we nu al maatregelen nemen om deze zoveel mogelijk te beperken. Dat heet ‘klimaatadaptatie’. Omdat klimaatverandering niet ophoudt bij de gemeentegrenzen, bundelen de gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant hiervoor hun krachten.

 

Samen realiseren we bijvoorbeeld slimme beeksystemen voor wateropslag- en afvoer, en meer groen in de stad. Ook werken we samen met ondernemers en kennisinstellingen aan bodemverbetering, nieuwe productiemethoden in de landbouw en klimaatadaptieve bedrijventerreinen. Daarnaast zet we ons als regio in voor de bewustwording van de inwoners. Ook ontwikkelen we richtlijnen over hoe we om moeten gaan met klimaatverandering.

 

Andere maatschappelijke uitdagingen
De maatregelen voor klimaatadaptatie hebben ook te maken met andere maatschappelijke uitdagingen in de regio. Denk maar aan veiligheid, de transitie van de landbouw en de energietransitie. Door ook op die gebieden samen op te trekken, werken we aan een klimaatbestendige regio in 2030.

 

trekkers duurzame leefomgeving