Duurzame leefomgevingTransitie landbouw
Een emissiearme veehouderij in 2025

Landbouw is van oudsher een belangrijke economische sector voor Noordoost-Brabant: de sector brengt voedsel, werk en welvaart. De agrarische bedrijvigheid belast echter ook onze leefomgeving en de gezondheid van mens en dier. Daarom moet het anders. Gelukkig heeft onze regio heeft alle kennis en kunde om de landbouw te vernieuwen.

In Noordoost-Brabant werken gemeenten en waterschappen nauw samen aan een schone en duurzame landbouw. Ook de provincie en het rijk zijn daarbij betrokken. Samen werken we aan een emissiearme veehouderij in 2025. Oftewel: een veehouderij die zo min mogelijk fijnstof en gassen zoals CO2 uitstoot. Dat is beter voor milieu, inwoners, dier en boer.

 

Innovatie

De overheden bepalen in hun beleid hoe we dat moeten doen. Bij de uitvoering van dat beleid werken we als gemeenten en waterschappen in de regio samen met ondernemers en kennisinstellingen.

 

Dat doen we onder andere in AgriFood Capital. Binnen deze samenwerkingsorganisatie werken we bijvoorbeeld aan innovaties op het gebied van duurzame mestverwerking en stalsystemen die minder schadelijke stoffen uitstoten. Ondernemers kunnen deze innovaties testen in proefgebieden, zoals in de AgroProeftuin de Peel. In deze Proeftuin is de kringlooplandbouw in volle uitvoering te zien. Ook zoeken we actief mee naar oplossingen voor de groeiende leegstand van boerenbedrijven.

 

Raakvlak met andere opgaven
Deze ‘transitie’ van de landbouw gaat samen met andere maatschappelijke opgaven in onze regio, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en sociale innovatie. Door de landbouw hierbij zorgvuldig in te passen in het landschap, maken we de leefomgeving duurzaam en veerkrachtig.

 

Zo werken we samen aan een omgevingsvriendelijke landbouw. Bovendien maken we van Noordoost-Brabant koploper op het gebied van vernieuwende en moderne landbouwsystemen.

 

trekkers duurzame  leefomgeving