Duurzame leefomgevingEnergie
Energieneutraal in 2050

Het rijk heeft bepaald dat de energievoorziening in 2050 bijna volledig duurzaam moet zijn. Hiermee geeft Nederland invulling aan de afspraken over duurzame energie in het Klimaatakkoord van Parijs. Ook als regio moeten we daaraan onze bijdrage leveren, op het gebied van wonen en werken.

Voor de huidige energievoorziening is onze samenleving voor een groot deel afhankelijk van olie, gas en kolen. De uitstoot van CO2 door verbranding van deze fossiele brandstoffen heeft negatieve gevolgen voor het klimaat en de kwaliteit van de leefomgeving. Om dit te veranderen, zullen we moeten overschakelen naar wonen en werken op basis van schone en duurzame brandstoffen: de ‘energietransitie’.

 

Zo’n energietransitie heeft gevolgen voor het landschap. Windmolenparken, zonnevelden en voorzieningen voor bijvoorbeeld biogas en aardwarmte hebben namelijk veel ruimte nodig.

 

Energieregio’s
Om in 2050 bijna volledig duurzaam te zijn, werken overheden en energiemaatschappijen en andere betrokkenen met elkaar aan oplossingen. Ons land is daarvoor ingedeeld in 30 energieregio’s. Zij zijn allemaal verplicht om een Regionale Energie Strategie (RES) te ontwikkelen. In de RES beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes in de opwekking en opslag van elektriciteit en warmte uit duurzame bronnen en hoe dit wordt gerealiseerd.

 

In elke regio, dus ook de onze, wordt de RES opgesteld onder leiding van een Stuurgroep RES. Deze bestaat uit de provincie, energiemaatschappijen, de gemeenten en de waterschappen. Andere belanghebbende partijen worden hierbij goed bij het proces betrokken. De eerste stap is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten. 

 

De energiemaatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn ook van invloed op andere regionale opgaven, zoals het schoner maken van

de mobiliteit en emissiearm maken van de veehouderij.

 

 

trekkers duurzame leefomgeving

Naast Jacinta Kannekens, kan bij vragen ook contact worden opgenomen met
Eric Spies via eric@resnob.nl of 06-10898213.